The Birthday Celebration of Playboy Playmate Natalia Sokolova @ 450 West.31st. St. on 10-15-07. - robrich